Stand Up Dates 2020

Stand Up Dates 2020

  • 24.09.2020 – Bierhübeli Bern / Stand Up Bern (Saison-Start)
  • 29.10.2020 – Kulturhaus Visavis / Stand Up Bern
  • 10.12.2020 – Plaza Zürich
  • 23.12.2020 – Bierhübeli Bern / Stand Up Bern Weihnachts-Special
  • TBA